• Frit leveret – vi leverer fragtfrit til alle brofaste øer
 • Nordens største showroom –38 huse i fuld størrelse under tag

Produkter i din kurv  Mail indkøbskurv

Produkter
Antal
Pris/stk
Beløb i alt
I alt 0 DKK
Ekspeditionsgebyr 39 DKK
Frakt 0 DKK

Danske glasforsikring logo

 

Dette får du

En forsikring som giver dig tryghed

Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det godt at vide, at man har forsikret det mod langt de fleste skadetyper.

Denne forsikring, som du tegner når du køber drivhuset, dækker dig mod næsten alle slags skader. Det kan være stormskader, snetryk, almindelige uheld med plæneklipper eller et kosteskaft gennem en rude. Skulle der ryge en bold igennem, så er det også dækket.

Sammen med dig aftaler vi, hvem der skal reparere eller om du selv vil klare det mod, at vi betaler omkostningerne til dig.

Går det helt galt, sørger vi for, at du får et nyt drivhus sat op.

Forsikringen gælder for et år ad gangen og vi sender dig automatisk et girokort for det kommende år.

Du har en selvrisiko på kr. 500,-. Det betyder, at hvis du får en håndværker til at reparere din skade, vil vi opkræve kr. 500,- hos dig, når vi betaler hans regning. Hvis du selv udfører arbejdet, og kun skal have erstatning for materialer, er der ingen selvrisiko.

 • Forsikringen kan tegnes for alle Juliana eller Euro-Serre drivhuse købt hos Willab Garden
 • Forsikringen dækker stort set alle skader
 • Dit drivhus bliver repareret eller du får et nyt
 • Din selvrisiko er højst kr. 500,-
 • Du kan melde skader online på www.danskglasforsikring.dk
 • Du har altid 14 dages fortrydelsesret fra købsdatoen

salgsfolder-2015-tabell

Forsikringen dækker meget, men ikke alt

Du skal passe godt på dit nye drivhus. Det betyder, at du selv skal gøre, hvad du kan, for at undgå skader.

Eksempler på hvad forsikringen ikke dækker:

 • Skader som skyldes, at brugs- og installationsvejledninger ikke er fulgt
 • Skader under kr. 500,- med mindre du selv reparerer
 • Skader som følge af brand
 • Ridser, afskalning eller andre kosmetiske skader
 • Punkterede termoruder
 • Almindelig slitage eller skader der ikke nedsætter drivhusets anvendelighed som drivhus

Her er et par ideer til, hvad du selv kan gøre for at undgå skader:

 • Fej sneen ned så den ikke tynger glasset
 • Hold boldspil i den anden ende af haven
 • Afkort skaftet på dine redskaber, så du ikke kommer til at ramme en rude under forårsrengøring
 • Luk vinduer og døre hvis det blæser meget

 

Når skaden er sket

Hvis du kommer ud for en skade, skal du tage fotos der viser skaden tydeligt fra flest mulige vinkler.

På vores hjemmeside www.danskglasforsikring.dk finder du en anmeldelse under menupunktet Anmeld Skade. Her kan du anmelde og indsende dine fotos. Husk at skrive et telefonnummer hvis du vil kontaktes pr. telefon – ellers sender vi dig en mail.

Hvis skaden er dækket, aftaler vi herefter sammen, hvordan drivhuset skal repareres og hvem der skal gøre det.

Hvis reparationen bliver for omfattende, kan du i stedet få et nyt drivhus – vi betaler naturligvis for både drivhus og opsætning.

Hvem er vi og hvordan arbejder vi?

Den 6. oktober 1885 stiftede 21 glarmestre De Forenede Glarmesteres Glasforsikring i Danmark.

Der er sket lidt siden da, og vi er i dag et moderne landsdækkende nicheselskab, der kun tegner forsikring for glas og sanitet. Eftersom vi ikke beskæftiger os med andet, er vi rigtig gode indenfor vores område. Vi lægger vægt på at være et uformelt, åbent og kundeorienteret selskab med korte forretningsgange og hurtige beslutningsprocesser. Bliv derfor ikke overrasket, hvis vi kontakter dig samme dag, som du har anmeldt en skade.

Er du i tvivl om noget, så bare ring. Du kommer i direkte kontakt med vores medarbejdere med det samme.

Lever vores sagsbehandling ikke op til dine forventninger, og føler du ikke, at forholdet bliver rettet til din tilfredshed, efter at du har rettet henvendelse til os, skal du blot ringe, maile eller sende et almindeligt brev til vores adm. direktør Christian C. Nielsen. Se kontaktoplysninger på vores hjemmeside.

 

Fuldstændige forsikringsbetingelser

Her kan du se den fulde ordlyd af vores forsikringsbetingelser for Drivhusforsikring:

1 Hvem er dækket af forsikringen

1.1 Forsikringstageren, der har tegnet forsikringen, er dækket som ejer eller bruger af drivhuset.

2 Hvor dækker forsikringen

2.1 Forsikringen dækker drivhuset på det forsikringssted, som er anført i policen.

3 Hvad omfatter forsikringen

3.1 Bygningskaskoforsikring.

3.2 Drivhus forsvarligt opført og fastgjort til sokkel. Det er en forudsætning for dækning, at drivhuset er færdigopført, og at opførelsen er sket i henhold til gældende monteringsvejledning for det pågældende drivhus.

3.3 Fastmonteret tilbehør til drivhuset, som er anskaffet sammen med drivhuset, og som er anført i salgsnotaen.

4 Hvad omfatter forsikringen ikke

4.1 Materialer, der ikke er monteret og anbragt i hel stand på dets blivende plads.

4.2 Tekniske installationer af enhver art herunder el, gas og vandinstallationer.

5 Hvilke skader dækker forsikringen

5.1 Forsikringen dækker skade på det forsikrede drivhus, der er en følge af en pludselig og uforudset hændelse. Endvidere dækkes skade som følge af tyveri og hærværk forårsaget med vilje og i ondsindet hensigt af personer uden lovlig adgang til forsikringsstedet.

6 Hvad dækker forsikringen ikke

6.1 Skade som følge af krig, krigslignende begivenheder, oprør, borgerlige uroligheder, optøjer af større art, jordskælv og andre naturforstyrrelser, samt skade, der direkte eller indirekte er en følge af udløsning af atomenergi eller af stråling fra radioaktive stoffer.

6.2 Skade der skyldes arbejde på og ved drivhuset eller fastmonteret tilbehør.

6.3 Skade som følge af ildebrand, lynnedslag, eksplosion eller nedstyrtning af luftfartøj eller dele heraf.

6.4 Ridser, afskalning eller anden kosmetisk skade herunder farveforskelle.

6.5 Skade der ikke nedsætter drivhusets anvendelighed som drivhus.

6.6 Skade der skyldes slid, mangelfuld vedligeholdelse, fejlmontering eller fejlkonstruktion.

6.7 Skade forvoldt af sikrede med forsæt eller ved selvforskyldt beruselse.

6.8 Punkterede termoruder.

7 Skadetilfælde

7.1 Enhver skade, hvor der rejses krav i henhold til denne forsikring, skal straks anmeldes til Dansk Glasforsikring. Skade opstået ved tyveri og hærværk skal tillige anmeldes til politiet. Forsinkelse kan medføre, at Dansk Glasforsikrings erstatningspligt nedsættes eller bortfalder.

7.2 Ved skade, skal forsikringstageren fotografere det beskadigede objekt således som forsikringstageren konstaterede skaden på drivhuset og sende billeder heraf sammen med skadeanmeldelsen. Dette kan ske via www.danskglasforsikring.dk.

7.3 Udbedring af skade eller fjernelse af beskadigede ting må ikke ske, uden at Dansk Glasforsikring har godkendt det.

8 Hvordan erstattes skaden

8.1 Erstatningen udgør det beløb, det uden unødig forsinkelse vil koste at reparere eller genopføre det beskadigede med samme byggemåde og på samme sted. Ændringer i mål og udseende af et tilsvarende nyt drivhus kan ikke medføre en højere erstatning end det ville have kostet at reparere eller genopføre et drivhus med samme mål og udseende som det beskadigede.

8.2 Ved erstatningsfastsættelse kan ikke benyttes priser for dyrere materialer og genstande end i det beskadigede drivhus og højst priser for standardmaterialer, der ikke er specialfremstillet, og byggematerialer der er håndværksmæssigt kendt og alment på skadetidspunktet.

8.3 Dansk Glasforsikring afgør reparationsmåden og afgør, hvilke objekter der skal anvendes til reparation. Dansk Glasforsikring kan vælge at afgøre skaden ved udbetaling af en kontanterstatning til fuld og endelig afgørelse.

8.4 Dansk Glasforsikring afgør, om skaden er så omfattende, at resterne nedrives, og der udbetales erstatning for et nyt tilsvarende drivhus.

9 Selvrisiko

9.1 Der gælder en selvrisiko for enhver skade, der anmeldes. Selvrisikoens størrelse fremgår af policen.

10 Hvis der er dobbeltforsikring

10.1 Er der forsikret mod samme skade i et andet forsikringsselskab, skal skaden også anmeldes til dette selskab. Har det andet forsikringsselskab taget forbehold om, at dækningen ophører eller indskrænkes ved dobbeltforsikring, gælder samme forbehold denne forsikring. Erstatningen betales da forholdsmæssigt af selskaberne.

11 Forsikringens løbetid

11.1 Forsikringen gælder for en periode på 1 år og forlænges løbende yderligere for et år ad gangen, hvis forsikringen ikke er opsagt på tidspunktet for fornyelse.

11.2 Såvel forsikringstageren som Dansk Glasforsikring kan opsige forsikringen skriftligt med et varsel på mindst 1 måned til ophør på forsikringens hovedforfaldsdag.

11.3 Forsikringstageren kan også skriftligt opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. Det koster et opsigelsesgebyr på 50 kr. (2014). Opsiges forsikringen indenfor det første forsikringsår, er gebyret dog på 250 kr. (2014). Beløbene indeksreguleres.

11.4 Præmie betalt for perioden, der ligger efter forsikringens ophørsdato, tilbagebetales efter fradrag af opsigelsesgebyret.

12 Opsigelse ved skade

12.1  Forsikringstageren og Dansk Glasforsikring er berettiget til inden 14 dage efter udbetaling eller afvisning af en anmeldt skade med et varsel på 14 dage at opsige forsikringen.

12.2 Opsiges forsikringen ved skade, tilbagebetaler Dansk Glasforsikring den resterende del af den forudbetalte præmie.

13 Betaling af forsikringen

13.1 Præmien bliver opkrævet med angivelse af sidste rettidige betalingsdag. Opkrævningen sendes til den adresse vi har fået oplyst, eller via Betalingsservice, hvis dette er aftalt.

13.2 Sammen med præmien opkræver vi nogle afgifter, som enten er pålagt ved lov, og som vi opkræver for staten, eller som opkræves som kompensation for udgifter til administration.

13.3 Bliver det opkrævede beløb ikke betalt rettidigt, sender vi en påmindelse om den manglende betaling. I påmindelsen oplyser vi om konsekvenserne af fortsat manglende betaling.

14 Indeksregulering

14.1 Præmien indeksreguleres med det af Danmarks Statistik offentliggjorte byggeomkostningsindeks. Indeksreguleringen sker en gang om året med virkning fra forsikringens hovedforfaldsdato.

14.2 Ophører udgivelsen af det i pkt. 14.1 nævnte indeks eller ændres grundlaget for indekset, er Dansk Glasforsikring berettiget til at benytte et lignende indeks fra Danmarks Statistik.

15 Klagemulighed

15.1 Er man uenig i en afgørelse truffet af Dansk Glasforsikring, bør man i første omgang rette henvendelse til den medarbejder, der har truffet afgørelsen. Hvis man efter denne henvendelse fortsat ikke er tilfreds, kan man klage til direktionen, der er ansvarlig for behandling af eventuelle klager fra kunder.

15.2 Klage kan telefoneres til 45 87 13 66 eller sendes elektronisk til dg@danskglasforsikring.dk,  eller pr. almindeligt brev til Dansk Glasforsikring A/S, Gammel Kaplevej 3, 2830 Virum.

15.3 Giver henvendelsen til direktion fortsat ikke det ønskede resultat, kan klage sendes til Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V. Telefon 33 15 89 00 (hverdage mellem kl. 10.00 og 13.00).

Klageskema kan fås hos:

 • Dansk Glasforsikring

 • Ankenævnet for Forsikring (www.ankeforsikring.dk)

 • Forsikringsoplysningen (telefon 33 43 55 00)

16 Lovgivning

16.1 For forsikringen gælder, ud over de regler og bestemmelser der er anført i disse forsikringsbetingelser, i policen med tilhørende policetillæg og klausuler, blandt andet også forsikringsaftaleloven, lov om finansiel virksomhed samt anden lovgivning for området.

17 Værneting og lovvalg

17.1 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret og ved danske domstole, såfremt tvisten ikke afgøres endeligt ved Ankenævnet for Forsikring.

Planlægningsværktøj

Willab Garden har nu lanceret en ny udestueguide, som giver dig mulighed for at sidde derhjemme i ro og mag og bygge din egen udestue på nettet. Følg tre enkle trin og se din færdige udestue!

Til udestueguide

Se forskellige drivhuse eller udestuer i din egen have - inden du køber! Willab Gardens app gør det muligt at få et billede af hvordan de forskellige modeller kan designes til din egen have.

App Store     Google Play

Vi gør det enklere og sjovere at handle drivhus på nettet! I vores guide vælger du selv model, farve, placering af døre og hvilke tillvalg du vil have til dit drivhus.

Til drivhusguide

Et fantastisk hjælpemiddel for dig som skal købe glasrækværke. Indtast dine oplysninger og guiden udregner opdeling og materialeforbrug. Du får hurtigt et billede af, hvordan dit glasrækværk vil se ud, og hvad det koster.

Til glasrækværksguiden

WPC-guiden gør det enkelt at handle WPC-gulve. Angiv dine mål, og lad beregneren komme med et forslag til, hvordan du mest optimalt kan lægge dit nye terassegulv. Guiden beregner det nødvendige antal af clips og endestykker samt giver dig en samlet pris på dit nye gulv.

Til WPC-guiden

Om Willab Garden

Willab Garden har siden 1986 været Nordens førende leverandør af udestuer og drivhuse. Willab Garden har et bredt sortiment af kvalitetsprodukter til fordelagtige priser inden for drivhuse, udestuer, terrasser og andet, som hjælper dig med at skabe dit yndlingsrum i haven. Her finder du altid masser af inspiration til drivhuse, udestuer, havebrug og indretning enten online, via sociale medier, eller du kan besøge vores butikker/showrooms. I vores butikker kan du se produkterne bygget op i inspirerende miljøer og få hjælp af vores dygtige sælgere. Desuden finder du et stort udvalg af indretningsdetaljer til udestuen, drivhuset eller hjemmet. Hvis du foretrækker at planlægge din nye udestue, drivhuset eller terasse derhjemme i ro og mag, har vi smarte planlægningsværktøjer online og som en app, som du kan bruge til at designe dit drivhus eller din udestue i 3D. Det skal være nemt, sikkert og bekvemt at handle hos os!

Velkommen!

Læs mere om Willab Garden »

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas. trygg e-handel

Gratis katalog hjem i postkassen!

Inspiration, tips, viden og ideer om, hvordan man skaber plads i haven.

Bestil katalog

Angiv den e-mailadresse som din indkøbskurv skal sendes til.

Send